Installationsansicht, Zaun V und Zaunskizze 3

Zaun C Skizzen (2006-2007)

Installationsansicht, Zaun V und Zaunskizze 3

Installation view, Fence V and Sketch of fence 3

Kiel, 2007